Logo

Doprecyzowanie procedury rejestracji zawodników z Ukrainy

Informujemy, że 16 marca 2022 r. FIFA opublikowała zaktualizowany komentarz do Aneksu 7 Regulaminu FIFA w Sprawie Statusu i Transferu Zawodników dot. tymczasowych zasad postępowania w związku z wojną w Ukrainie.

 

I. Zgodnie z przyjętą nową wykładnią:

 1. przedłużony okres transferowy – do 7 kwietnia, dotyczy wszystkich zawodników pozyskiwanych do klubu polskiego z klubów - członków federacji Ukrainy oraz zawodników posiadających obywatelstwo inne niż rosyjskie pozyskiwanych do klubu polskiego z klubów - członków federacji Rosji.

 2. pozyskując zawodników o których mowa w pkt 1, klub może pozyskać jedynie dwóch zawodników profesjonalnych korzystając z wyjątku dopuszczającego możliwość potwierdzenia maksymalnie do czterech klubów i udziału w oficjalnych meczach w trzech klubach w sezonie 2021/2022.

Pozostałe zasady nie uległy zmianie tj.:

II. W przypadku zawodników nieletnich przybywających z terytorium Ukrainy, niezależnie od obywatelstwa, klub może wnioskować o ich pozyskanie na podstawie odstępstwa o którym mowa w Art. 19 pkt 2 d) RSTP tj. przyjazdu z powodów humanitarnych.

III. W przypadku pozyskiwania do klubu polskiego zawodników z klubów - członków federacji Ukrainy oraz zawodników posiadających obywatelstwo inne niż rosyjskie pozyskiwanych z klubów - członków federacji Rosji. obowiązują dotychczasowe zasady określone w przepisach FIFA i PZPN z zakresu wymogu i trybu uzyskania Międzynarodowego Certyfikatu Transferowego (ITC).

 

Zaktualizowany, pełny tekst aneksu 7 wraz z komentarzem w angielskiej i polskiej wersji językowej przesyłamy w załączeniu.

Jednocześnie, w związku ze zgłaszanymi wątpliwościami w zakresie  procedury pozyskiwania do klubów nieletnich zawodników przybywających do Polski z Ukrainy, wyjaśniamy co następuje:

 1. Zgodnie z postanowieniami Aneksu 7 do Regulaminu FIFA w Sprawie Statusu i Transferu Zawodników dot. tymczasowych zasad postępowania w związku z wojną w Ukrainie, w przypadku zawodników nieletnich przybywających z terytorium Ukrainy, niezależnie od obywatelstwa, klub może wnioskować o ich pozyskanie na podstawie odstępstwa, o którym mowa w Art. 19 pkt 2 d) RSTP tj. przyjazdu z powodów humanitarnych.

 2. Zwracamy uwagę, że wskazany wyjątek zakłada wyłącznie możliwość pozyskania zawodnika o statusie amatora.

 3. W przypadku zamiaru pozyskania zawodnika nieletniego przybywającego z Ukrainy obowiązują dotychczasowe zasady określone w przepisach FIFA i PZPN z zakresu wymogu i trybu uzyskania Międzynarodowego Certyfikatu Transferowego (ITC).

 4. Międzynarodowy Certyfikat transferowy (ITC) nie jest wymagany w przypadku zawodników poniżej 10. roku życia. W takiej sytuacji zawodnik jest rejestrowany wyłącznie z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego.

 5. W przypadku zamiaru pozyskania zawodnika pomiędzy 10. a 18. rokiem życia, w pierwszej kolejności klub jest zobowiązany do uzyskania zgody FIFA na pozyskanie zawodnika nieletniego. Celem jej uzyskania, klub jest zobowiązany przekazać, na adres transfers@pzpn.pl następujące dokumenty:

 • Skan oryginału aktu urodzenia zawodnika,

 • Dokument potwierdzający tożsamość zawodnika oraz rodziców zawodnika (paszport lub dowód),

 • Dokument potwierdzający status uchodźcy,

 • Dokument potwierdzający zameldowanie rodziców lub oświadczenie wskazujące miejsce pobytu rodziców wraz z zawodnikiem w Polsce.

Wymagane jest przekazanie kompletu dokumentów. W przypadku braku możliwości ich skompletowania, należy przesłać dokumenty będące w dyspozycji klubu, jednakże każdy taki przypadek będzie analizowany indywidualnie przez FIFA Football Tribunal, który podejmie decyzję, czy przekazane dokumenty są wystarczające do wszczęcia postępowania w zakresie transferu zawodnika nieletniego.

Wszystkie dokumenty należy przesłać za pośrednictwem jednej korespondencji e-mail na adres transfers@pzpn.pl, w formacie PDF wraz z tłumaczeniem na jeden z oficjalnych języków FIFA (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański).
Nie jest wymagane przysięgłe tłumaczenie dokumentów.       

 1. Po przekazaniu dokumentów o których mowa powyżej, PZPN, w imieniu klubu, występuje do FIFA Football Tribunal o zgodę na pozyskanie zawodnika.

 2. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez FIFA Football Tribunal, zatem czas oczekiwania na decyzję nie jest możliwy do określenia.

 3. W przypadku wyrażenia zgody przez FIFA, klub jest zobowiązany wystąpić o wydanie Międzynarodowego Certyfikatu Transferowego (ITC), zgodnie z dotychczas obowiązującymi zasadami w zakresie pozyskania z klubu zagranicznego zawodnika o statusie amatora.

 4. Zainteresowany klub wnioskuje o wydanie certyfikatu dla zawodnika amatora za pośrednictwem systemu Extranet, załączając następujące dokumenty:

 • deklarację gry amatora na sezon 2021/2022,

 • skan paszportu zawodnika w formacie PDF.

W związku z ograniczeniami w funkcjonowaniu biura federacji ukraińskiej, przewidywany czas oczekiwania na certyfikat wynosi nie mniej niż 7 dni, przy czym termin liczony jest od dnia wystąpienia przez PZPN o jego wydanie w systemie FIFA TMS, a nie od dnia wystąpienia przez klub.

 1. W przypadku zawodnika, który nigdy nie uczestniczył w jakichkolwiek rozgrywkach wymagane jest potwierdzenie tego faktu przez federację Ukrainy.

W związku z ograniczeniami w funkcjonowaniu biura federacji ukraińskiej, czas oczekiwania na wymagane potwierdzenie nie jest aktualnie możliwy do określenia.

 1. W przypadku braku odpowiedzi federacji ukraińskiej na wystąpienie o wydanie certyfikatu w ciągu 7 dni, liczonych od dnia wystąpienia przez PZPN o jego wydanie w systemie FIFA TMS, a nie od dnia wystąpienia przez klub, wystawiany jest tzw. certyfikat tymczasowy (provisional).

 

Powered by QUICK.CMS
Powrót do góry